3D Skener

Často krát sa stane,že máte pred sebou objekt, ktorý potrebujete začleniť do projektu, alebo naprojektovať niečo v jeho okolí. Neexistuje nijaký jeho nákres, máte len objekt, ktorý držíte v ruke. Sú dve možnosti ako tento objekt  zdigitalizovať a dostať do vášho počítača tak, aby ste s ním mohli ďalej v priestore pracovať, a to buď pracným, dlhotrvajúcim odmeriavaním, odhadovaním a modelovaním zložitých tvarov každej jeho časti, alebo rýchlym a jednoduchým naskenovaním pomocou 3D skenera.

3D skener  je zariadenie, ktoré nám umožňuje prevod reálnych trojrozmerných objektov do digitálnej podoby.


NextEngine 3D skener

Naša spoločnosť na digitalizáciu reálnych objektov využíva laserový 3D skener. Skenovanie pomocou takéhoto zariadenia je v súčastnosti najefektívnejšia metóda priestorového merania a následnej tvorby priestorových modelov z nameraných údajov. Príncip skenovania spočíva v tom, že sa kolmo proti predmetu vyšle laserový lúč, ktorý sa od neho odrazí a vráti sa späť do skenovacieho zariadenia, kde sa vyhodnotí. Vyhodnotením doby, ktorá uplynie od vyslania lúča, získame informácie o rozmere predmetu v smere pohybu lúča. Informácie o zakrívení povrchu vyplynú z uhla pod akým sa lúč vráti späť do zariadenia. Spojením obidvoch základných informácii skener získava presnú polohu bodu, ktorú odošle do počítača. Výstupom je súbor dát a polygónov definujúcich geometriu povrchu telesa.

obr_do_www_1_2

NextEngine 3D skener na snímanie jednotlivých bodov využíva skupinku laserových lúčov. Dokáže zaznamenať 50.000 bodov za sekundu s hustotou 63.000 bodov/cm a tak vytvoriť vysoko detailný model. Analyzuje objekty reálneho sveta a prostredia a zhromažďuje údaje o ich tvare a zovňajšku .Objekt je tak zobrazovaný v plnej farebnosti a s multi – laserovou presnosťou. 

Technické parametre

Veľkosť objektu maximálna veľkosť skenovaného objektu je 34,3 x 25,7 cm (veľkosť krabice od topánok)
Rýchlosť zaznamenávania 50.000 bodov/sekundu, kde doba skenovania závisí od vyžadovanej kvality v rozmedzí 40-150 sekúnd na jeden sken.
Presnosť
± 0.127 mm
Veľkosť súboru 20MB pre typický model pozostávajúci z 10 skenov.
Možnosti výstupu výstup naskenovaných dát je možný vo formáte : STL, OBJ, VRML, XYZ, U3D a PLY.
Zhromaždené dáta môžu byť potom použité na konštrukciu digitálnych, trojrozmerných modelov využiteľných pre rôznorodé aplikácie. 

Využitie 3d skenera má v dnešnej dobe v rôznych oblastiach života veľký význam najmä z hľadiska kreatívnych ako aj realizačných možností.

Zábavný priemysel
skeny_pod
V širokej miere toto zariadenie umožňuje využitie vo filmovom priemysle, pri produkcii filmov a video hier. V prípade , že existuje reálny ekvivalent modelu, ktorý chceme vytvoriť, je oveľa rýchlejšie naskenovať tento objekt, ako ho manuálne namodelovať v nejakom 3D modelovacom programe.

Dizajn

NextEngine 3D skener uľahčuje návrhy produktov vo veľa popredných spoločnostiach, ktoré zachytávajú komplexné a organické tvary a navrhujú nové produkty, obaly a fyzicky kompatibilné časti.

Výroba

Typickým príkladom využitia 3D skenera je jeho použitie pri výrobných linkách ako nastroja pre kontrolu kvality pri porovnávaní skutočne vyrobených súčiastok s výrobnou dokumentáciou. Takýmto spôsobom je potom možné napr. určiť mieru opotrebenia nástrojov, rýchlo a bez nutnosti prerušenia výrobného procesu.

Umenie a architektúra

Poprední umelci a architekti využívajú tvary reálneho sveta a začleňujú ich do svojich projektov.

Medicína

Laboranti v zubných, protetických, ortopedických a sluchových laboratóriách využívajú skenery na zlepšenie rekonvalescencie a následkov choroby. Tiež je nápomocný v medicíne pre výrobcov vhodného bezpečnostného zariadenia pri výrobe produktov, ktoré zachraňujú a zlepšujú kvalitu života

Digitalizácia ako súčasť reverzného inžinierstva je jednou z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich sa prostriedkov zvyšovania produktivity podnikov. 3D skenery ako prostriedky digitalizácie nám pomáhajú pri snímaní reálnych objektov do digitálnej podoby a ich účasť v procese digitalizácie je nevyhnutná.
Cena za skenovanie

Účtujeme si 20€/1 hodinu práce, ktorá okrem vytvorenia niekoľkých skenov (v závislosti od veľkosti, farebnosti a zložitosti objektu) zahŕňa aj samostatné spracovanie a úpravu jednotlivých skenov do finálneho a ihneď použiteľného 3D modelu.
(Pr: naskenovanie jednoduchého modelu svetlej farby trvá cca 15-20 min)